BESS Vietnam 2019 – Ho Chi Minh City

5 - 6 March 2019

Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về việc tham gia triển lãm dành cho các công ty Việt Nam trong năm nay.

Để có thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ bess.vn@vsionglobal.com / Bess.vn.vsionglobal@gmail.com

 

Booth Registeration Form/Đăng kí thuê gian hàng:

Download the form using this Link/Tải Phiếu đăng kí tại đây Link

Advertisement Registration Form/Đăng ki quảng cáo:

Download the form using this  Link/Tải Phiếu đăng kí tại đây  Link

Sponsorship Registration Form/Đăng kí tài trợ:

Download the form using this  Link/Tải Phiếu đăng kí tại đây  Link

Contact Us